co tu

čtvrtek 31. října 2013

8. Sci20Tools: Závěrem shrnutí přínosů a rizik využívání nástrojů Webu 2.0 ve vědě

zdroj: bit.ly/OSlogo
Dá se říct, že pokud by se nástroje Webu 2.0 začaly masověji ve vědě používat, tak půjde jistým způsobem o návrat do minulosti, pouze s jinými - novými - technologiemi. Tomu můžeme rozumět tak, že se vědecké poznání opět stane veřejně přístupným. Teprve koncem 18. století se začala věda uzavírat do kruhů s privilegovaným přístupem [Könneker, 2013] - k informacím, k bádání v izolovaném prostředí, laboratořích. A napomohl tomu i nárůst státní finanční podpory vědě, která začala vytlačovat sponzorování aristokraty [Könneker, 2013]. Nástroje Science 2.0 naplňují v mnohém charakteristiky Open Science, mezi něž patří otevřenost vůči veřejnosti, demokratizace přístupu k informacím i jejich tvorbě, podpora sdílení, spolupráce, znovuvyužití výsledků a alternativní cesty získávání nových informací, ale také kontaktů, kolegů, financí a veřejnosti na svou stranu. Mimoto je nový způsob šíření a zásahu čtenářů možné například využít pro alternativní způsoby hodnocení dosahu a vlivu pomocí Altmetrics.

S novými 2.0 nástroji však nepřichází pouze výhody, ale také určité nevýhody nebo rizika. Velkým problémem je například nedůvěryhodnost, kterou můžeme chápat dvojím způsobem. Nedůvěryhodnost služeb a nástrojů, kdy například není jasné, kdo je provozovatelem, jaký je jeho opravdový cíl, jaká je udržitelnost a kompatibilita s dalšími službami a nástroji a zároveň nedůvěryhodnost zdrojů/informací jako takových. Chybí zde klasické peer-review, kterému vědci přiznávají velkou váhu. Je zajímavé, že přestože vědci např. u literatury dávají na doporučení svých kolegů, u doporučení přes Web 2.0 jsou zdrženlivější. [Procter, 2010] Také je problémem roztříštěnost nástrojů. Jak je patrné z představení příkladů, neexistuje vždy pouze jeden nástroj pro jeden úkon, ale celá řada. Není přitom jasné, podle čeho si vybrat nástroj pro sebe a zda bude tato volba správná. Zda nástroj najde dostatek uživatelů či jiných motivů pro to, aby přečkal déle jak jednu zimu. Vědci však problém Science 2.0 vidí především v časové náročnosti. Už nyní jsou zaměstnáváni více byrokracií a jinými (zbytečnými) úkony a ve vědeckém blogování, sdílení dat či zapojování do sociálních sítí tak nevidí smysl a údajně pro to nedokáží najít čas. V otevřeném prostředí sociálních nástrojů, umožňujících snadné sdílení a šíření informace, je často také problém určit, kdo byl původním autorem, kdo je oprávněn informace využít ku svému prospěchu apod. Zároveň využívání Science 2.0 nástrojů často brání neznalost a nedostatečné dovednosti, případně neschopnost institucí podpořit vědce v používání těchto prostředků nebo dokonce institucionální zákaz. [Procter, 2010] Posledním příkladem určité nevýhody je strnulost, s jakou musí tento nový přístup ke způsobu práce ve vědě zápasit. Ač jsou vědci experimentátory, v tomto se drží zavedeného. Přínos nových nástrojů nejsou (zatím - doufám) příliš ochotni objevovat.

Jak je vidět, výčet rizik a nevýhod je stále poměrně dlouhý, přesto nemůžeme benefity, které Web 2.0 vědecké komunikaci přináší, nechat bez povšimnutí. Vzhledem k aktuálním diskuzím ve vědeckých kruzích a postupnému příklonu k Open Science, lze do budoucna předpokládat, že pomalými kroky věda nakonec plně dospěje k otevřenosti, sdílení, širší spolupráci, transparentnosti a veřejné přístupnosti. Je však potřeba říci, že k naplnění těchto charakteristik není nutné pouze ovládnout technicky nabízené nástroje, ale také změnit či upravit způsob myšlení a postupy zavedené ve vědecké praxi.

Co dál číst a sledovat?
Connected Researchers: http://connectedresearchers.com/
Science in the Open: http://cameronneylon.net/ (spíše OS)
Science 2.0 (asociace) http://www.leibniz-science20.de/


Předešlou část a další pokračování najdete na tomto blogu pod štítkem Sci20ToolsPrezentaci najdete na bit.ly/Sci20prez a postupně doplňovaný seznam různých Science 2.0 nástrojů na bit.ly/Sci20Tools.

Použitá literatura:
Könneker, Carsten; Lugger, Beatrice. 2013. Public Science 2.0: Back to the Future. Science [online]. 4 October 2013, vol. 342, no. 6154 [cit. 2013-10-19]. s 49-50. Dostupný z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1126/science.1245848>. 

Procter, R. et al. 2010. Adoption and use of Web 2.0 in scholarly communications. Philosophical Transactions of the Royal Society A [online]. 13 September 2010, vol. 368, no. 1926 [cit. 2013-10-19]. s. 4039-4056. Dostupný z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0155>. ISSN 1471-2962.

Žádné komentáře:

Okomentovat